Obchodní podmínky

Dodavatel:
Milan Turaz
J.Ježka 169/8,Most,43401
IČO: 65665155
DIČ:CZ-7403262779

 

1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

2. POJMY

2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 • a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.autodílysorento.cz rovněž k dostání na všech prodejních místech Společnosti. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
 • b) "E-shop" znamená webovou stránku Společnosti www.autodílysorento.cz . která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Společnosti;
 • c) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky" kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani• Vratnou zálohu dle čI. 9.1. Obchodních podmínek.

Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenu dle čI. 6;

 • d) "Kupní smlouva" znamená:
  • I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ,
  • II. není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 409 a násl. Obchoz;
 • e) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
 • f) "Obchodní podmínky" znamená tento dokument - Obchodní podmínky , které mají 5 stran;
 • g) "ObchZ" znamená zák. Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
 • h) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
 • i) "ObčZ" znamená zák. Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
 • j) "Rámcová smlouva o dodávkách zboží" znamená písemnou smlouvu, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
 • k) "Společnost" znamená Jiří Klich, IČ: 658 94 383, se sídlem Bohumín - Pudlov, Drátovenská 361, PSČ 735 51,
 • l) "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 • m) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů nové i použité, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít:

 • I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
 • II. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením Společností ,
 • III. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.

3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čI. 10 Obchodních podmínek) a adresovat ji kterékoli provozovně Společnosti v České republice. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1. Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2. Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle do 14 pracovních dnů od okamžiku uzavření Kupní smlouvy případně, je-Ii Kupní smlouva uzavřena až okamžikem dodání Zboží, od okamžiku učinění Objednávky.

5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ,BALNÉ

5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Z maloobchodních cen poskytuje Společnost registrovaným zákazníkům (autoservisům a prodejnám náhradních dílů) po předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku slevu.
Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen.

5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu uvedenou na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání Zboží.

5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné. Je-li Zboží dodáváno přímo Společností bude ke Kupní ceně připočteno poštovné (dle sazby přepravní společnosti)a balné ve výši 50 Kč.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti. nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti.

6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnosti oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1. Na zboží je poskytována záruční lhůta do na montování dílu(agregátu),odborným servisem na vozidlo, která počíná běžet okamžikem dodání. Veškeré reklamace se řídí "reklamačním řádem" , ObchZ popř. ObčZ. Reklamované Zboží je přijímáno na místě Společnosti a to pouze v záruční lhůtě a pouze kompletní s řádně vyplněným reklamačním protokolem a nákupním dokladem. Společnost vyřídí reklamaci do třiceti dnů. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě bude Kupující informován o možném prodloužení reklamační lhůty .

8.2. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující zjistit při prohlídce Zboží dle čI. 7.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání Zboží.

9. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU

9.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.

9.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitostí uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky - množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo faxem (případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést.

9.3. V případě Objednávky prostřednictvím E-shopu jsou Společnost i Kupující oprávněni od objednávky odstoupit.

9.4. Je-Ii Zákazník současně Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo e-mailem na milan.turaz@volny.cz a Zboží doručí na své náklady zpět do provozovny Společnosti.

9.5.Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:

 • I. Zboží musí být v původním obalu,
 • II. Zboží musí být nepoužité,
 • III. Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Společnost vrátí Kupujícímu Kupní cenu po splnění výše uvedených podmínek do třiceti dnů ode dne vrácení Zboží.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího a účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

10.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu milan.turaz@volny.cz . Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním emailové zprávy na adresu milan.turaz@volny.cz .